خلاصه درس سير انديشه ھا در معماری در 47 صفحه

خلاصه درس سير انديشه ھا در معماری در 47 صفحه

خلاصه درس سير انديشه ھا در معماری  در 47 صفحه

خلاصه درس سير انديشه ھا در معماری در 47 صفحه pdf

-زمينه هاي پيدايش مدرنيته در دوران پيش از مدرن

- تحولات دوران رنسانس

- علت ايجاد تحولات رنسانس

- تاثير انديشه هاي رنسانسي بر معماري

- عصر روشنگري

- روشنفكران دوره روشنگري

- تفاوت رنسانس و عصر روشنگري

- معماري عصر روشنگري: معماري نئوكلاسيك

,.....

 


خرید آنلاین